sobota, 20 października 2018

People, be kind to each other!Witajcie. Chciałam zapytać czy wy też momentami tracicie wiarę w ludzi?? Ostatnimi czasy tak często spotykała mnie nieuprzejmość ze strony obcych, gdzieś spotkanych ludzi, że jestem w ciężkim szoku. Naprawdę po tym tygodniu mam ochotę wykrzyczeć każdemu: ludzie bądźmy dla siebie milsi!! Nie wiem skąd się to bierze, ale coraz więcej ludzi jest zwyczajnie niemiłych, nieuprzejmych, nerwowych często nawet chamskich i wrednych tak bez żadnego powodu. Jestem przerażona, bo czego Bogu winna kobieta na poczcie czy w sklepie musi wysłuchiwać opryskliwości ze strony innej osoby i niby z jakiej racji?! Już kilkakrotnie w przeciągu ostatniego tygodnia byłam świadkiem takich chamskich zachowań. Stwierdzam, że ludzie stali się okropni. W mojej pracy mam częsty kontakt z różnymi osobami i muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo często widzę te wredne i niemiłe postawy ludzkie w stosunku do innych. Niektórzy są niemili tak po prostu, bo muszą się na kimś wyżyć albo może poniżyć kogoś dla poczucia własnej satysfakcji czy przyjemności? Oczywiście nie mówię, że wszyscy tacy są, bo dzięki Bogu wciąż jeszcze na swojej drodze spotykam osoby miłe i dobre ale nie da się ukryć, że coraz więcej jest tych złośliwców. Gdzie nie spojrzę, gdzie nie pójdę czyhają na każdym kroku żeby tylko uprzykrzyć mi i innym życie, zepsuć dzień i pozbawić uśmiechu. Dlatego apeluję, kochani bądźmy dla siebie milsi. Gdziekolwiek jesteśmy, dzielmy się radością, uśmiechem, wspierajmy innych dobrym słowem i bądźmy przykładem tak aby szerzyć dobro wśród ludzi, bo to co się dzieje z niektórymi osobami jest naprawdę przykre.
Hi. I wanted to ask you, do you sometimes lose faith in people ?? In recent times, I was so often unkind by strangers, people met somewhere that I am in a serious shock. Really after this week I want to shout to everyone: people, let's be kind to each other !! I do not know where it comes from, but more and more people are simply unpleasant, unkind, nervous, often even boorish and mean, for no reason. I am terrified because what a woman in God owes to the post office or in the store must listen to the irritability of another person and what kind of reason ?! I have witnessed such rude behaviors several times over the last week. I say: people have become terrible. In my work I have frequent contact with people and I have to say that I really often see people being mean and rude without any reason. Just like that, because they have to live on someone or humiliate themselves for their own pleasure. Of course, I'm not saying that everyone is like that, because thank God I'm still meeting nice and good people but it's impossible to hide that there are more and more malice. Where I will not look, where I will not go, lurk at every step, just to make life difficult for me and others and to deprive me of a smile. Therefore, I appeal, beloved, let's be kind to each other. Wherever we are, let's share with joy, smile, let us support others with a good word and let us be an example to spread good among people, because what is happening with some people is really unpleasant.
my outfit:
Dress- Sinsay
Sweater- New Yorker
High heel shoes- no name
Bag- House

środa, 10 października 2018

You ask how to find true love?


Witajcie! :) Dzisiaj o miłości i związkach czyli jeden z moich ulubionych tematów ;) 
Jeśli jesteście zainteresowani zostańcie ze mną do końca.
Pewnie każdy z nas chciałby być w udanym, pełnym miłości i zaufania związku, chciałby szczerze kochać i czuć się prawdziwie kochanym. Być może znajdą się też osoby, które wcale tego nie oczekują i jest to dla nich sprawa obojętna, ale umówmy się, jednak duża część ludzi, szczególnie kobiet, marzy by zaznać smaku miłości- tej prawdziwej, bezinteresownej, romantycznej, najlepiej do końca życia. Czasami czytam lub rozmawiam z osobami, które pytają mnie jak znaleźć taką miłość. Oczywiście nie jestem ekspertem (chyba nikt nie jest), ale z racji tego, że lubię rozmawiać na wszystkie tematy, a tematy związane z relacjami ludzkimi bardzo mnie kręcą to chętnie podejmę ten temat i tutaj. Według mnie recepta jest banalna. Najlepszym sposobem aby znaleźć prawdziwą miłość jest zwyczajne nieszukanie jej. Mówię poważnie :) Znam wiele przypadków gdzie dziewczyny lub faceci szukają na siłę swojej drugiej połówki, ponieważ czują wielką presję aby być z kimś w związku i móc się tym zwyczajnie pochwalić, zabić wewnętrzną pustkę i samotność. Jednak prawdziwa miłość nie jest na pokaz. Prawdziwa miłość rodzi się w naszym wnętrzu, nie na zewnątrz. Jeśli chcemy kochać i być naprawdę kochani nie możemy być nachalni ani szybcy w tej sferze, ponieważ miłość potrzebuje czasu by się rozwinąć i dojrzeć. Wszystkie tzw. szybkie akcje typu dzisiaj muszę poznać kobietę swojego życia, albo on musi być mój odpadają, ponieważ miłość rodzi się powoli i naturalnie. Jestem zdania, że nachalność, narzucanie się drugiej osobie, wymuszanie, robienie sobie presji lub komuś tylko pogorszą złą już sytuację. Moim zdaniem najlepszym sposobem na znalezienie lub przyciągnięcie do siebie kogoś wartościowego jest przede wszystkim pokochanie i polubienie siebie samego. Najpierw warto poświęcić czas sobie, swoim pasjom i własnemu rozwojowi. Najpierw warto zainwestować we własną osobę. Tylko wtedy kiedy docenimy i polubimy siebie miłość może do nas zapukać. Tak właśnie było ze mną. W momencie kiedy to świadomie sama siebie postawiłam na pierwszym miejscu i  chciałam być sama dla siebie najważniejsza, kiedy poświęciłam się swojej pasji i nie zależało mi aby tworzyć cokolwiek dla zasady i na siłę właśnie wtedy miłość odnalazła mnie dosyć niespodziewanie jak dla mnie w tamtym czasie :) To naprawdę skuteczny sposób, jeśli swoją energię kierujemy na coś co sprawa nam radość a nie w stronę budowania czegoś czego nie czujemy. Wiele osób potwierdza, że dopóki nie odnalazło i nie pokochało siebie tak wewnętrznie, nie potrafiło odnaleźć prawdziwej miłości. A więc moja rada: zbuduj najpierw siebie wewnętrznie mocną i silną, szczęśliwą i usatysfakcjonowaną osobę, która później będzie potrafiła obdarzyć szczerą miłością innych. To jest złoty środek i sposób idealny. Dlatego kończąc moje wywody, nie rozpaczajcie, nie wątpcie, nie przyspieszajcie niczego. Pozwólcie aby wszystko działo się naturalnie. Bądźcie cierpliwe i zadowolone z tego co macie a w przyszłości miłość tylko to dopełni. Naprawdę wierzę, że każdemu jest pisana prawdziwa miłość i wierzę, że każdy ją w swoim życiu przeżyje. Jedyną kwestią sporną jest czas. Jedni- ktoś by mógł powiedzieć -szczęściarze, którzy poznają ten cudowny smak miłości dość wcześnie, dzięki czemu mogą cieszyć się swoim uczuciem o wiele dłużej za to inni choć spotykają swoją połówkę dużo, dużo później mogą zaznać uczucie o wiele głębsze i mocniejsze co jest również warte czekania. Dlatego warto czekać na coś prawdziwego i nienachalnego, coś co narodzi się w głębi nas ponieważ miłość to nie ilość, nie mierzymy jej w jednostkach czasu. Bardzo ważnym jest aby być w związku, który daje nam prawdziwą radość a nie wykreowany uśmiech na potrzebę sztucznej sytuacji wśród rodziny czy znajomych. Zatem nie porównujcie się proszę do innych koleżanek, kuzynek, znajomych i nie wywierajcie na sobie presji tekstami typu: ona ma już chłopaka a ja wciąż nie. Dajmy sobie czas a wszystko się ułoży. Skupienie się na swoim rozwoju i pasji sprawi, że zaczniemy przyciągać dobrych ludzi, pozytywne wartości aż w końcu poczujemy, że i miłość jest blisko. Kochane, na koniec życzę każdej z Was prawdziwego i wyjątkowego uczucia z drugą osobą. Uczucia, które naprawdę będzie was uskrzydlać a nie ranić. Kierujcie się sercem i własną intuicją a nie żądzami i czyimiś oczekiwaniami. Pamiętajcie- osoba szczęśliwa sama ze sobą zawsze przyciągnie kolejną dawkę szczęścia ;) buziaki! Do następnego!
Hi! :) Today about love and relationships- one of my favorite topics ;) 
you're interested, stay with me to the end.
Probably each of us would like to be in a successful, loving and trusting relationship, each of us would like to sincerely love and feel truly loved. Perhaps there will also be people who do not expect it and it is indifferent for them, but let's agree, however, a large part of people, especially women, dreams of experiencing the taste of love - true, unselfish, romantic, preferably to the end of life. Sometimes I read or talk with people who ask me how to find such love. Of course, I'm not an expert (I think nobody is), but because I like to talk about all topics, and topics related to human relationships make me very happy, I will gladly take up this topic here. In my opinion, the recipe is  very trivial. The best way is not to look for love. I say seriously :) I know many cases where girls or guys are looking for the strength of love, because they feel great pressure to be with someone in a relationship and be able to just boast about it, kill the inner emptiness and loneliness. However, true love is not for show. True love is born within us, not outside. If we want to love and be truly beloved, we can not be intrusive or fast in this sphere, because love needs time to develop and mature. All so-called quick type actions: I need to get to know the woman of my life, or he must be mine don't make sense because love is born slowly and naturally. I am of the opinion that being pushy, imposing on the other person, forcing, taking pressure or someone will only worsen the bad situation. In my opinion, the best way to find or attract someone worthwhile is first of all to love and to love yourself. First, it is worth spending time on yourself, your passions and your own development. First, it is worth investing in your own person. Only when we appreciate and love each other, love can knock on us. That's how it was with me. At the moment when I deliberately put myself in the first place and wanted to be the most important for myself, when I devoted myself to my passion and did not care to create anything for the principle and strength just then love found me quite unexpectedly for me at that time: ) This is a really effective way, if we direct our energy for something that matters to us, not to build something that we do not feel it. Many people confirm that until they found and loved themselves so internally, they could not find real love. So my advice: first build yourself internally,  be happy and satisfied person who later will be able to give honest love to others. This is the golden mean and the perfect way. Therefore, ending my arguments, do not despair, do not doubt, do not hurry anything. Let everything happen naturally. Be patient and satisfied with what you have and in the future, love will only complete it. I really believe that true love is written to everyone and I believe that everyone will feel love in their lives. The only contentious issue is time. Someone would like to say - lucky people who can feel this wonderful taste of love quite early, so that they can enjoy their feelings for much longer for others but someone who meets love later can feel it more strongly and more intently than others. It is also worth waiting. Wait for something real and unobtrusive, something that will be born in the depths of us because love is not quantity, we do not measure it in units of time. It is very important to be in a relationship that gives us real joy and not a created smile for the need of an artificial situation among family or friends. So do not compare yourself to other friends, cousins, acquaintances and do not put pressure on texts like: she already has a boyfriend and I still do not. Let's give time and everything will be good. Focusing on your development and passion will make us attract good people, positive values ​​and finally you will feel that love is also close. Dear, at the end I wish each of you a real and unique feeling with the other person. Feelings that really will inspire you and not hurt you. Follow your heart and your own intuition, not by lusts or expectations. Remember - happy person inside will always attract another person;) Kiss!

my dress - House

poniedziałek, 1 października 2018

Spokój lasu.


Witajcie Kochani. :)
Czasami najlepszym lekarstwem na nadmiar obowiązków i stresu jest zwyczajny spacer do lasu.
To niby tak nie wiele a potrafi zdziałać cuda - poprawia humor i dodaje energii.
Zawsze będę to powtarzać: korzystajcie z piękna natury i napawajcie się widokiem nieskazitelnej przyrody. Nic tak nie ukoi duszy człowieka jak szelest jesiennych liści czy szum górskiego strumienia w tym jakże często okrutnym i niesprawiedliwym świecie komputerów, telefonów
i sztucznie kreowanych układów i postaw. Z biegiem lat coraz częściej staram się zatrzymywać
choć na chwilę i oddawać refleksjom, spoglądać na życie z dystansem...
Nic nie jest warte naszych łez, nerwów, smutków...
Na ten moment jedyne co nasuwa mi się na myśl to aby zawsze walczyć o siebie,
 iść po swoje marzenia i nie poddawać się pomimo zła i niesprawiedliwości, które czyhają na nas
na każdym kroku. I choć są to tak banalne i popularne hasła
wciąż mamy problem by kierować się nimi na codzień.
Dlatego nie zapominajcie co jest najważniejsze w tym kruchym życiu.

Ściskam Was mocno. Do następnego! :)


Hello :)
Sometimes the best remedy for excess duties and stress is a simple walk to the forest.
This is not so much and it can make wonders - it improves mood and gives good energy.
I will always repeat it: enjoy the beauty of nature and enjoy the view of immaculate nature.
Nothing soothing the human soul like the rustle of autumn leaves or the roar of a mountain stream
in this often cruel and unjust world of computers, phones and artificially created attitudes.
 Over the years, I try to stop for a while more and more often and reflect 
and look at my life from a distance.
Nothing is worth our tears, nerves, sadness ...
At the moment, the only thoughts that come to my mind: always fight for myself, 
go for your dreams and not give up despite evil and injustice, that are waiting for us at every step.
And although they are so banal and popular statements 
but we still have a problem to follow them on a daily basis.
Therefore, do not forget my friends what is the most important thing in this fragile life.

I hug you so much! To the next! :)

sobota, 25 sierpnia 2018

Nasze greckie wakacje 2018!/ Our Greek holidays!


Witajcie Kochani! :)
Po bardzo długiej nieobecności, jak to ja, zatęskniłam za Wami więc wracam
z przepięknymi wspomnieniami podróżniczymi.
Tym razem pierwszy raz na tapetę bierzemy Grecję, wyspę Kos.
Cóż mogę powiedzieć?
Cudowne słońce, ciepła woda, gorący piasek,
piękne miejsca i kolejne magiczne momenty do kolekcji.
Dla mnie to wyspa kotów :)
Myślę, że zdjęcia powiedzą Wam wszystko albo chociaż wiele ;)
Po prostu polecam to miejsce. Całuję :)
 

Hello! :) 
After a long absence here, I missed you so I come back here with my beautiful travel memories. 
For the first time we went to Greece to the island of Kos. 
What can I say about this place? 
It's a wonderful sun, warm water, hot sand, 
beautiful places and more magical moments to the collection. 
For me it's a cat island! ;) 
I really recommend to see you this island! 
I have to repeat how much I love traveling! Kiss! :)                                                                                     /See you soon! :*